Provozní a bezpečnostní řád lezeckého centra.

Všichni, kteří zajišťují provoz lezecké stěny a boulderovky, si kladou za cíl, nabídnout kvalitní podmínky ke sportu a zábavě všem návštěvníkům, od špičkových lezců až po úplné začátečníky. Abychom byli schopni tohoto cíle dosáhnout, neobejdeme se bez vaší spolupráce. Za tímto účelem byl vydán provozní řád s bezpečnostními pravidly chování, platnými pro všechny návštěvníky. Každý nově příchozí návštěvník je povinen se s pravidly a bezpečností na lezecké stěně seznámit a v systému potvrdit jejich přečtení a dodržování.

Pojmy:

Lezecké stěna BigWall (dále jen „stěna“): je sportoviště, které slouží k lezení s lanem a boulderingu.

Provozovatel: Lezecká stěna Praha, s.r.o., Generála Mejstříka 1553/5, 156 00 Praha 5, IČ: 24246697.


Služba: službu vykonává osoba zmocněná provozovatelem.

Návštěvník: osoba, která je v době provozu lezecké stěny a boulderovky účastní vlastního lezení
či jištění, nebo se zde jen zdržuje.

Prvolezec: lezec, který leze na prvním konci lana, lano zapíná do karabin postupových jištění a je jištěn zdola jističem.

Druholezec: lezec, který následuje ve výstupu nahoru prvolezce a je jištěn lanem shora.

Jistič: osoba, která prování jištění, čímž zabraňuje potencionálnímu pádu lezce.

Pravidla a povinnosti návštěvníka:

 1. Všichni návštěvníci stěny berou na vědomí, že lezení provozují na vlastní odpovědnost a nebezpečí a potvrzují, že jsou si plně vědomi všech nebezpečí vyplývajících z této aktivity. Všichni návštěvníci berou na vědomí, že lezení a jištění při lezení je provozovatelem povolena jen osobám, které byly řádně seznámeny a proškoleny s technikou lezení a jištění a tyto techniky, včetně zachycení pádů, bezpečně ovládají. Za účastníky začátečnických kurzů pořádaných stěnou, kteří zatím zmíněné techniky neovládají, přebírá zodpovědnost v době konání kurzu instruktor.

 2. Za pohyb a chování dětí a mladistvých v celém areálu odpovídají rodiče. V celém areálu je zakázáno kouření.

 3. Každý návštěvník je před započetím sportovních aktivit na stěně povinen zhodnotit svůj aktuální zdravotní stav, fyzické možnosti, své schopnosti a zkušenosti s lezením a jištěním. Provozovatel nedoporučuje lezení na stěně těhotným ženám a osobám se zdravotními obtížemi. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků, která vznikla v důsledku přecenění vlastních schopností či zdravotního stavu.

 4. Lezení na stěně je povoleno pouze osobám, které provedly online registraci a předem zaplatily vstupní poplatek.

 5. Každý návštěvník starší 15 let je povinen se seznámit s provozním řádem. Souhlas a seznámení se s provozním řádem se provádí v rámci registrace v registračním systému. Na vyžádání provozovatele, resp. osoby jím zmocněné (služby), je povinen též prokázat svou totožnost a věk předložením dokladu totožnosti či jiného identifikačního průkazu s fotografií.

 6. Osoby mladší 15 let mohou provádět sportovní aktivity na stěně pouze pod přímým dohledem svého zákonného zástupce nebo jiné osoby starší 18 let, která za něho převezme odpovědnost a tuto skutečnost potvrdí provozovateli písemným prohlášením. Zákonný zástupce dítěte či osoba, která za něho převzala odpovědnost písemným prohlášením, odpovídá za dodržování bezpečnostních pravidel a odpovídá za jejich bezpečnost.

 7. Osoby starší 15 let a mladší 18 let mohou provádět sportovní aktivity na stěně samostatně pouze v případě, že předloží provozovateli písemný souhlas zákonného zástupce, v němž zákonný zástupce uvede, že souhlasí se samostatným provozováním sportovních aktivit svého dítěte na stěně, a že za něho přebírá plnou odpovědnost. Jinak mohou osoby starší 15 let a mladší 18 let na stěně provádět sportovní aktivity pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za něho převezme odpovědnost a tuto skutečnost potvrdí provozovateli písemným prohlášením.

 8. Provozovatel je oprávněn evidovat a verifikovat pro svou potřebu souhlasy zákonných zástupců s tím, aby jejich děti provozovaly aktivitu lezení na stěně a prohlášení o převzetí odpovědnosti za osobu mladší 18 let. Příslušný dokument zde: Souhlas s lezením nezletileho

 9. Návštěvníkům je přísně zakázáno vstupovat na stěnu a provozovat lezení pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Provozovatel je v této souvislosti oprávněn osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu či návykové látky, vstup na stěnu odepřít.

 10. Vedoucí kurzů jsou povinni před zahájením výcviku na stěně o tom informovat službu nebo provozovatele.

 11. Veškerou odpovědnost za účastníky kurzu přebírají jeho vedoucí. Z důvodu bezpečnosti může mít jeden dospělý na starosti 6 dětí předškolního věku a 10 dětí ve věku 6 – 15 let.

 12. Vedoucím kurzu může být pouze osoba starší 18 let s příslušným oprávněním pro provozování kurzů na umělé stěně, která má uzavřenou smlouvu o provozování lezeckých kurzů s provozovatelem stěny.

 13. Provozování podnikatelské činnosti v prostorech stěny je povoleno pouze se souhlasem provozovatele stěny.

 14. Návštěvníci mají na stěně možnost si zapůjčit kvalitní, bezpečné a plně funkční sportovní vybavení výrobcem určeném k lezení. Pokud je návštěvník vybaven vlastním lezeckým vybavením, je provozovatelem dovoleno použít pouze certifikované vybavení. Provozovatel neodpovídá za technický stav vlastního vybavení návštěvníka.

 15. Bouldering, tedy sólové lezení bez navázání na lano, je provozovatelem povoleno výhradně na boulderingové stěně, která je opatřena dopadištěm.

 16. Je zakázáno stahovat předem natažená lana tzv. Top rope.

 17. Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít předem určenou část stěny z důvodu konání soukromých akcí.

 18. Při využívání navijáků určených k samojištění je zákazník povinen řádně zapnout karabinu do jistícího oka sedáku. Naviják využívá v jeden okamžik vždy pouze jedna osoba. Je povoleno lézt pouze v liniích vymezených kolejnicí, na které je naviják umístěný a před samotným lezením přetáhnout naviják přímo nad lezenou linii. Maximální povolená nosnost navijáku je 120 kg, minimální 12 kg. Samostatné používání navijáku je povoleno osobám nad 15 let, osoby mladší 15 let, mohou naviják používat pouze pod dohledem osoby starší 18 let. Po ukončení lezení s navijákem je návštěvník povinen zajistit karabinu navijáku do kotvícího bodu k tomu určeného.

 19. Každý návštěvník je povinen udržovat ve všech prostorech stěny čistotu a pořádek. Je povinen dodržovat zásady protipožární prevence a seznámit se s Požární poplachovou směrnicí vyvěšenou v prostorech stěny.

 20. V prostorech lezecké stěny je přísně zakázáno kouřit a užívat návykové látky. Alkohol lze konzumovat pouze v prostoru k tomu určeném.

 21. Zakázán je vstup se psy a jinými zvířaty.

 22. Při poškození nebo ztrátě zapůjčeného vybavení účtuje provozovatel návštěvníkovi odpovídající finanční náhradu poškozené věci.

 23. Provozovatel či služba je oprávněna kdykoliv vykázat ze stěny osobu, která porušuje ustanovení tohoto provozního řádu včetně bezpečnostních pravidel, a to bez nároku na vrácení zaplaceného vstupného. Provozovatel si vyhrazuje právo neumožnit vstup osobě, která se takovéhoto porušování provozního řádu či bezpečnostních pravidel na stěně dopustila opakovaně.

 24. Návštěvníci berou na vědomí a jsou upozorněni na skutečnost, že prostory stěny jsou v provozní době monitorovány bezpečnostními průmyslovými kamerami. Důvodem je kontrola dodržování provozního řádu a bezpečnostních pravidel návštěvníky a ochrana bezpečnosti návštěvníků a ostatních osob. Provozovatel garantuje, že záznam z průmyslové kamery uchovává pouze po nezbytnou dobu umožněnou mu zákonem a užije jej výhradně pro své účely. Provozovatel garantuje ochranu osobních údajů a dat návštěvníků.

 25. Návštěvníci odsouhlasením online registrace vyjadřují svůj souhlas s tím, aby provozovatel zpracovával jimi poskytnuté osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) souhlasím s tím, aby provozovatel uchovával a zpracovával mnou poskytnuté osobní údaje. Zároveň souhlasím s použitím materiálů (fotografie, videa, apod.) pořízených při akcích pořádaných Lezeckou stěnou BigWall pro potřeby mediální či jiné propagace a prezentace.

 26. Návštěvníci odsouhlasením online registrace a zakoupením vstupného vyjadřují svůj souhlas s tím, že provozovatel může vytvářet obrazový materiál, který může být využíván pro propagační účely lezecké stěny.

 27. Provozní řád je platný od 15. ledna 2019 a je závazný pro všechny návštěvníky.

 28. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv provozní řád měnit a aktualizovat.


Bezpečnostní pravidla na stěně s lanem:


 • Všichni návštěvníci dodržují zásady bezpečného lezení. Návštěvník je povinen se před lezením navázat na jistící lano, a to uzlem dle norem UIAA - vůdcovský - protisměrný osmičkový. Je zakázáno se navazovat na lano pomocí karabiny a dračí smyčky. Navazování se na lano pomocí dvou karabin zapnutých pojistkami proti sobě je možné pouze při lezení na top rope.

 • Lezci se při lezení bezpečně jistí. Je zcela zakázáno sólové lezení. Bouldering, tedy sólové lezení bez navázání na lano, je provozovatelem povolen výhradně na boulderingové stěně, pod níž je instalováno dopadiště.

 • Lezení je dovoleno pouze v lezecké obuvi.

 • Při lezení je zakázáno vynechávat jistící body, návštěvník je povinen zapnout jistící bod nejpozději ve výši svého pasu.

 • Nedoporučuje se jištění v případě, kde je velký váhový rozdíl mezi jističem a lezcem. V případě pádu těžšího lezce hrozí úraz ať už jističe či samotného lezce.

 • Je zakázáno používat lano kratší než 50 m. Volný konec lana je nutné opatřit uzlem.

 • Je zakázáno při výstupu odbočit z linie zvolené cesty, pokud by tím jakkoli došlo k omezení ostatních účastníků lezení na stěně. Na jedné výstupové linii je zakázáno současné lezení dvou či více lezců. Je přísně zakázáno jištění dvou lezců najednou ve stejné karabině postupového a koncového jištění.

 • Druholezec je povinen lézt na laně, které je vedeno skrz postupová jištění, která musí během lezení odepínat a ukončit výstup v místě, kde bude jištěn minimálně přes dvě postupová jištění nebo přes dvě řádně zapnuté karabiny koncového jištění.

 • Jistič je povinen věnovat se činnosti jištění s nepřetržitou pozorností, a to po celou dobu výstupu i sestupu (spouštění) jištěné osoby, je povinen povolovat či dobírat lano takovým způsobem, aby minimalizoval délku případného pádu jištěné osoby, je povinen zachytit pád jištěné osoby tak, aby nedošlo ke zranění prvolezce či ostatních návštěvníků či třetích osob, nebo aby nedošlo k poškození stěny, postupového jištění či jiných horolezeckých pomůcek.

 • Při jištění je zakázáno sedět či ležet, věnovat se jakýmkoliv jiným činnostem, zejména telefonování, konzumaci jídla a pití apod.

 • Je zakázáno dobírání v jistícím bodě, nácvik stavění apod. Spouštění jištěné osoby musí probíhat plynule a takovým způsobem, aby nebyli ohroženi další návštěvníci či osoby pohybující se v prostoru stěny.

 • Nejsou povoleny neúměrně dlouhé pády na „efekt“.

 • Je zakázáno zdržovat se v prostoru pod stěnou, pokud nejde o osoby, které právě lezou či jistí jinou osobu.

 • Je zakázáno upravovat stávající cesty. Na uvolněné chyty či jiné technické závady na stěně lezec upozorní personál stěny, případně využívá informační tabule k tomu určené.

 • Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby neohrožoval či neomezoval ostatní návštěvníky, v případě výskytu úrazu je povinen poskytnout zraněnému první pomoc a neprodleně přivolat lékaře či službu, která jej přivolá.

 • Služba má k dispozici lékárničku pro poskytnutí první pomoci a je povinna zaznamenat vzniklý úraz do knihy úrazů včetně poznamenání údajů případných svědků vzniku úrazu.

 • Každý návštěvník, který zjistí porušování zásad bezpečného lezení na stěně, je povinen osobu, která se tohoto jednání dopustila, upozornit na povinnost dodržování pravidel bezpečnosti, v případě, že toto upozornění nepovede k nápravě, je povinen upozornit na toto jednání službu.

 • Rodiče zodpovídají za své děti během celé návštěvy stěny.


Bezpečnostní pravidla lezení na boulderingové stěně

Boulderingová stěna není dětské hřiště! Nenechávejte své děti bez dozoru pobíhat a lézt po stěně. Při pádu lezce na dítě hrozí vážné zranění obou zúčastněných!

Bezpečnostní zásady lezení na boulderingové stěně.

Před boulderingem, stejně jako před každým jiným sportem, je nutné se rozcvičit.

 

Ideální je boulderovat ve skupině, kdy vám ostatní lezci mohou při lezení obtížných pasáží poskytnout záchranu a korigovat tak případný nekontrolovaný pád. Pokud jste si přišli zaboulderovat sami, vybírejte si pouze bouldery a kroky odpovídající vašim schopnostem.

 

V dopadišti nenechávejte předměty, které mohou v případě pádu lezce ohrozit jeho zdraví.

 

Na stěně je zakázáno lezení dvou či více lezců nad sebou.

 

Při boulderingu používejte vhodnou lezeckou obuv. Dbejte, aby obuv byla vždy čistá a suchá.

Zejména při lezení obtížnějších  boulderů na hranici vašich schopností, doporučujeme použít žluté přenosné žíněnky.

 

Pokud právě nelezete, nezdržujte se v dopadišti pod lezoucím návštěvníkem. Záchrana či přidržování lezce je povolena. Při záchraně je třeba dbát opatrnosti, aby na vás zachraňovaný lezec nespadl a nezranil vás.

 

Během lezení na stěně odložte veškeré zbytné vybavení. Zejména prstýnky, hodinky, klíče, telefon atd.

 

Pro lezení používejte pouze místa k tomu určená, pod kterými je bezpečnostní dopadová plocha.

 

1.      Platební podmínky

Všechny služby lezecké stěny jsou zpoplatněny dle platného ceníku.

https://www.big-wall.cz/

Platba za služby, na lezecké stěně BigWall, kterou provozuje Lezecká stěna Praha, s.r.o. je možná následujícími způsoby.

 

V hotovosti na recepci.

Lze využít pro zaplacení vstupů a dobití kreditu.

 

Platební kartou na recepci.

Lze využít pro zaplacení vstupů a dobití kreditu.

 

Bankovním převodem.

Bankovním převodem lze platit na základě vystavené faktury.

 

Prostřednictvím platební brány společnosti ComGate Payments, a.s.

Lze využít pro dobití kreditu.

 

 

Kredit

Pro zjednodušení plateb a ušetření času na recepci nabízíme možnost dobití kreditu, ze kterého je následně možné hradit vstupy na stěnu. Při složeném kreditu je možné čerpat vstupné automaticky, bez nutnosti opakovaných plateb na recepci. Kredit lze uhradit mimo jiné i prostřednictvím platební brány společnosti ComGate Payments, a.s. Tuto možnost naleznete na vašem osobním účtu vytvořeném při registraci pod názvem "Dobít platební kartou".

 

Minimální částka složení kreditu prostřednictvím platební brány je 500 Kč.

Platnost kreditu je 1 rok, každé nové dobití prodlužuje platnost o 12 měsíců.

Kredit je možné pouze vyčerpat. Nelze jej vyplatit zpět.

 

 

2.      Dodací podmínky

 

Viz provozní řád.

 

 

3.      Reklamační řád

 

Provozovatel: Lezecká stěna Praha, s.r.o., Generála Mejstříka 1553/5, 156 00 Praha 5, IČ:24246697

 

 

Jak reklamaci ohlásit.

Reklamaci vyúčtování při platbě převodem může zákazník uplatnit do 30ti dnů ode dne,

kdy mu byla služba vyúčtována nebo vyúčtování doručeno a to e-mailem na info@big-wall.cz

Reklamaci kvality služeb je možné provést e-mailem info@big-wall.cz. Je nutné takto učinit nejpozději do 3 dnů od poskytnutí reklamované služby.

Reklamace bude řešena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od dne uplatnění reklamace. Pokud se poskytovatel se zákazníkem nedohodnou jinak.

 

Náležitosti reklamace.

1.      Jméno a příjmení zákazníka:

2.      Kontaktní údaje: e-mail, adresa pro doručení pošty, tel. číslo:

3.      Dobu, kdy byla příslušná služba čerpána (datum, hodina):

4.      Způsob úhrady služby:

5.      Kopie daňového dokladu potvrzující nákup služby:

6.      Popis reklamované služby, resp. v čem nebyla splněna služba

7.      Datum reklamace a podpis:

 

Reklamaci není možné uplatnit, pokud zákazník celou službu využil, aniž by ji z důvodu nespokojenosti předčasně ukončil (v případě jednorázového vstupu) nebo pokud ji pravidelně využíval a reklamuje službu až po skončení užívání.

 

Informace zákazníkovi o výsledku reklamace. 

Zákazník bude kontaktován ve lhůtě pro reklamaci písemně nebo e-mailem o výsledku reklamačního řízení.


Vrácení platby za reklamovanou službu.

V případě uznání reklamace bude zákazníkovi částka za reklamovanou službu vrácena následovně.

1.      Náhradním čerpáním stejné nebo podobné služby v jiném termínu. Po vzájemné dohodě.

2.      Převodem na účet zákazníka.

 

3.      Souhlas se zpracováním a užitím osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje, poskytnuté návštěvníkem, jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s návštěvníkem a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s platebním stykem týkajícím se objednaných služeb. Osobní údaje, které jsou poskytnuty návštěvníkem provozovateli za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Návštěvník dává provozovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy o poskytování služeb ve sportovním centru provozovatele, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Návštěvník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Návštěvník dává provozovateli svůj souhlas k použití své mailové adresy k zasílání informací provozního charakteru (např. odstávka určitého sportoviště z důvodu havárie) a dále k zasílání informací o akcích pro klienty konaných ve sportovním centru provozovatele, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

4.      Opatření proti onemocnění Covid 19

Žádáme návštěvníky, aby sledovali a dodržovali aktuální vládní nařízení.